Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa (...) określa m.in. takie warunki nabycia mieszkania w programie jak: "Art. 3. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej(..)." oraz "Art. 5. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do mieszkania, jeżeli: (...) mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę;". Ustawa podaje definicję pierwszego zasiedlenie mieszkania art. 2 pkt 6 – pierwsze oddanie do użytkowania mieszkania przez osobę, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej". Na stronie MIiR widnieje informacja: "Ustawa z dnia 27 września 2013 r. (...) przewiduje objęcie finansowym wsparciem zakup nowo wybudowanych mieszkań, pochodzących z tzw. rynku pierwotnego. Ustawa nie definiuje pojęcia "nowo wybudowany", natomiast w ocenie ministerstwa należy je rozumieć szeroko, jako mieszkanie nowo powstałe, bez względu na rodzaj czynności budowlanych, które musiały zostać w tym celu podjęte (budowa, rozbudowa, adaptacja)". Wszystkie mieszkania sprzedawane są na rynku pierwotnym. Następuje pierwsze zasiedlenie zgodnie z jej definicją w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej". Wszystkie pozostałe kryteria programu są spełnione.

Czy w związku z tym do programu będą się nadawały lokale mieszkalne w budynku (kiedyś zamieszkałe, obecnie wysiedlona kamienica), który został wykupiony przez dewelopera, przebudowany i nadbudowany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?