Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 czerwca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Spółka z o.o., podatnik czynny VAT, na podstawie umowy z Ministerstwem Gospodarki, otrzyma pomoc publiczną w formie dotacji celowej. Wsparcie stanowi pomoc regionalną i jest realizowane w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej w latach 2011-2020". W związku z zawarciem umowy, spółka zobowiązała się do utworzenia określonej w umowie liczby nowych miejsc pracy do końca 2016 r., utrzymania każdego miejsca pracy co najmniej 5 lat od momentu jego utworzenia oraz poniesienia określonej kwoty wydatków na środki trwałe do końca 2016 r. Dotacja będzie płatna w 3 transzach (odpowiednio w 2014, 2015 i 2016 r.) w kwotach określonych w umowie. W przypadku gdy utworzona do końca 2016 r. liczba nowych miejsc pracy będzie niższa niż określona w umowie lub poniesione do końca 2016 r. wydatki inwestycyjne będą niższe niż kwota określona w umowie, wówczas spółka zobowiązana jest do zwrotu całej wypłaconej dotacji wraz z odsetkami.

Czy otrzymana kwota dotacji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Czy koszty wynagrodzeń (kwota brutto) pracowników zatrudnionych w ramach nowo utworzonych miejsc pracy będą kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości, czy tylko do kwoty otrzymanej w danym roku dotacji?

Jak należy rozpatrzyć pod kątem podatku dochodowego i kosztów uzyskania przychodów amortyzację środków trwałych wliczanych do kwoty inwestycji określonej w umowie dotacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?