Gieroń Konrad, Efektywność energetyczna. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Stan prawny: 1 stycznia 2021 r.
Autor komentarza:

Efektywność energetyczna. Komentarz

Autor fragmentu:

Wstęp

Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 264 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.Urz. UE L 315, s. 1, ze zm.), zwaną dalej „dyrektywą 2012/27/UE”. Omawiana ustawa zastępuje ustawę z 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266). W przepisach ustawy z 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej w powadzono ograniczenie czasowe ich obowiązywania. W związku z wejściem w życie dyrektywy 2012/27/UE oraz ograniczonym w czasie obowiązywaniem ustawy z 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej ustawodawca zobowiązany był do wprowadzenia przepisów analizowanej ustawy.

Zauważyć należy, że omawiana ustawa, podobnie jak ustawa z 15.04.2011 r., którą zastąpiła, jest odpowiedzią na podnoszone postulaty o konieczności ustanowienia systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie oszczędności energii, w szczególności w zakresie końcowego wykorzystania energii . Nadrzędnym celem ustawy jest ustanowienie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki zakreślonych przez dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz.Urz. UE L 114, s. 64) oraz stworzenie podstaw w krajowym porządku prawnym dla nowych rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2012/27/UE. Ustawa przewiduje podjęcie działań w celu zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, w zakresie wytwarzania, w przesyle oraz dystrybucji. Jak wskazano w uzasadnieniu rządowego projektu przedmiotowej ustawy, tylko kompleksowy mechanizm wsparcia dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki może doprowadzić do ograniczenia szkodliwego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju . Celem aktualnej regulacji jest, aby każdy, kto spełni określone wymagania (audyt efektywności energetycznej dla określonej inwestycji), otrzymał korzyść w postaci praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej (potocznie zwanych „białymi certyfikatami”).

W tym miejscu warto wskazać, najważniejszą różnicę, w stosunku do wcześniej obowiązującej ustawy z 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej. Aktualnie obowiązująca ustawa zobowiązuje określone podmioty do: realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej, lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej. Ponadto ustawodawca wprowadził nowy rozdział, w którym określa zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

W artykule 1 ustawy określono jej zakres przedmiotowy. Ustawa określa zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX