Kocot Wojciech J., Kondek Jędrzej M., Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. I.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2014/11/4-14
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. I.

Uchwalenie ustawy o prawach konsumenta jest bezpośrednią konsekwencją wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów . Celem pośrednim – zaproponowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości – była próba cząstkowej modernizacji przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady (niezgodność z umową) rzeczy sprzedanej (towaru) w ramach rękojmi i gwarancji oraz ujednolicenie ich stosowania w obrocie z udziałem konsumentów, w stosunkach między przedsiębiorcami oraz w tzw. obrocie powszechnym. Przy okazji znowelizowano niektóre przepisy kodeksowe dotyczące wykonania i skutków niewykonania zobowiązań kontraktowych, szczególnie zaś umów wzajemnych (art. 3831, art. 4541, art. 4921 i art. 494 k.c.). Celem niniejszego artykułu jest omówienie i ocena najważniejszych rozwiązań przyjętych w ustawie o prawach konsumenta dotyczących zawierania umów z udziałem konsumentów, w tym przede wszystkim obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy i konsumenckiego prawa odstąpienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX