Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ocena ryzyka zawodowego - krok po kroku

Zgodnie z art. 15 i 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Aby obowiązek ten zrealizować należy rozpoznać i ocenić stan bezpieczeństwa oraz wszystkie elementy środowiska pracy, które na ten stan bezpieczeństwa mogą wpływać. Podstawę do podejmowania działań, zarówno w zakresie kształtowania warunków pracy w procesie projektowania i organizowania nowych miejsc i stanowisk pracy, jak i modyfikowania stanowisk użytkowanych, stanowią wyniki oceny ryzyka dla zdrowia i życia pracownika, czyli ryzyka zawodowego, oraz dla otoczenia, czyli ryzyka dla bezpieczeństwa publicznego. Stosownie do art. 226 k.p. pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym pracodawca określa w regulaminie pracy (art. 1041 k.p.). Niezależnie od tego, stosownie do art. 201 § 3 k.p. pracodawca przekazuje młodocianemu pracownikowi informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?