Kisielewska Justyna, Nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostek sektora finansów publicznych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostek sektora finansów publicznych

Sprawozdanie finansowe to uporządkowane zestawienie danych liczbowych i opisowych charakteryzujących stan majątkowy i finansowy danej jednostki oraz wynik finansowy jej działalności. Podstawowym celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. W samorządowych jednostkach budżetowych sprawozdanie to składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sporządzane jest w języku polskim oraz w walucie polskiej w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. W związku z powyższym termin przedłożenia sprawozdań do jednostki nadrzędnej mija zawsze 31 marca danego roku. Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych jednostek budżetowych stanowi ważny element w procesie zarządzania finansami publicznymi. Obowiązki sprawozdawcze przysparzają jednak księgowym wiele kłopotów i to właśnie w tym obszarze dochodzi do najczęstszych nieprawidłowości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX