Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Leasing kapitałowy w PIT

1.Definicje ogólne

O rodzaju danej umowy decyduje nie jej nazwa, lecz zawarte w niej postanowienia. Istotne jest, że ustawa PIT zawiera inne niż kodeks cywilny definicje umowy leasingu.

Umowa leasingu – to umowa nazwana w kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa, ma mocy której jedna ze stron, zwana finansującym (leasingodawcą), oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie, drugiej stronie zwanej korzystającym (leasingobiorcą), podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Podstawowy okres umowy leasingu – to czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona.

W przypadku zmiany strony lub stron umowy podstawowy okres umowy jest uważany za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

2.Warunki uznania umowy za umowę leasingu kapitałowego

Umowa leasingu kapitałowego to umowa, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.

umowa musi być zawarta...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?