Raguszewska Magdalena, Zaświadczenie potwierdzające pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Omówienie do postanowienia SKO z dnia 26 listopada 2019 r., SKO 4401/97/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/1/47-53
Autor:

Zaświadczenie potwierdzające pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Omówienie do postanowienia SKO z dnia 26 listopada 2019 r., SKO 4401/97/19

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310, dalej u.w.o.p.), na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, zgodnie z art. 1, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy. W rozpatrywanej sytuacji organ I instancji odmówił wydania takiego zaświadczenia, podając jako przyczynę odmowy niemożność stwierdzenia, że wnioskodawczyni osobiście pracowała w gospodarstwie rolnym. W ocenie organu I instancji faktu osobistej pracy w gospodarstwie rolnym nie potwierdzają bowiem posiadane przezeń dokumenty, w tym dane z rejestru podatników podatku rolnego i dane z ewidencji ludności.

Uchylając to postanowienie w całości i przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w prezentowanym postanowieniu z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX