Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/3/80-83
Autor:

Zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego - skutki braku uregulowania w uchwale trybu odwoławczego. Omówienie do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r., NK-N.4131.63.7.2019.RB

Zgodnie z art. 5a ust. 7 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:

1)

wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;

2)

wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;

3)

zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

4)

zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

Podjęta na tej podstawie uchwała rady gminy powinna zawierać wszystkie wskazane ww. delegacji elementy, w tym tryb...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację