Nowicki Marek Antoni, Z. i inni przeciwko Wielkiej Brytanii - wyrok ETPC z dnia 10 maja 2001 r., skarga nr 29392/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 262

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Z. i inni przeciwko Wielkiej Brytanii - wyrok ETPC z dnia 10 maja 2001 r., skarga nr 29392/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 262

Brak odpowiedniej reakcji służb socjalnych na nieludzkie traktowanie dzieci przez rodziców; brak dostępu do sądu i innych skutecznych środków prawnych

Tezy orzeczenia

1. Artykuł 1 konwencji, gwarantujący każdej osobie pozostającej pod ich jurysdykcją prawa i wolności zapisane w konwencji, w połączeniu z art. 3 wymaga od państw podjęcia kroków mających zapewnić, aby osoba ta nie została poddana torturom lub innym formom traktowania sprzecznym z tym przepisem, również ze strony osób prywatnych. Środki takie powinny zapewnić skuteczną ochronę, zwłaszcza dzieci i innych bezbronnych osób i obejmować rozsądne kroki dla zapobieżenia złemu traktowaniu, o którym władze wiedziały lub powinny były wiedzieć.

2. Z domniemanego zaniedbania ochrony przed atakami innych na podstawie art. 13nie zawsze wynika obowiązek władz dotyczący wyjaśnienia tych zarzutów. Pokrzywdzonemu lub jego rodzinie należy jednak zapewnić mechanizm pozwalający ustalić odpowiedzialność funkcjonariuszy lub organów państwa za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX