Przedańska Justyna, Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny po 6 września 2019 r.). Omówienie do uchwał: KRIO w Łodzi z dnia 18 listopada 2019 r., 29/108/2019 oraz KRIO w Szczecinie z dnia 5 lutego 2020 r., V.48.S.2020

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/95-104
Autor:

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny po 6 września 2019 r.). Omówienie do uchwał: KRIO w Łodzi z dnia 18 listopada 2019 r., 29/108/2019 oraz KRIO w Szczecinie z dnia 5 lutego 2020 r., V.48.S.2020

W wyniku wejścia w życie 6.09.2019 r. przepisów ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, czyli obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz nowe zasady segregacji odpadów.

Poniżej prezentujemy trzy uchwały regionalnych izb obrachunkowych:

1. Uchwałę nr 29/108/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18.11.2019 r. stwierdzającą nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Ł. z 16.10.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.

2. Uchwałę nr V.48.S.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w Szczecinie z 5.05.2020 r. stwierdzającą nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w C. z 29.11.2019 r. w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX