Wystawienie faktury jest decydującym zdarzeniem uprawniającym do określenia momentu powstania przychodu (C-169/12). - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Wystawienie faktury jest decydującym zdarzeniem uprawniającym do określenia momentu powstania przychodu (C-169/12).

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Wystawienie faktury jest decydującym zdarzeniem uprawniającym do określenia momentu powstania przychodu (C-169/12).

W dniu 16 maja 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C–169/12, TNT Express Worldwide Poland sp. z o.o. W jego uzasadnieniu wskazano, że art. 66 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa VAT, należy interpretować w taki sposób, że sprzeciwia się on unormowaniu prawa krajowego, w myśl którego podatek od wartości dodanej w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych jest wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż po upływie 30 dni od dnia świadczenia usługi, nawet jeżeli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty. Zatem Trybunał uznał polskie przepisy obowiązujące do końca 2013 r. za niezgodne z prawem wspólnotowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX