Darmosz Mikołaj, Wpływ przepisów specjalnych ustaw przeciwpandemicznych na przedawnienie zobowiązań podatkowych. Omówienie do postanowienia SKO z dnia 19 stycznia 2021 r., SKO.FP/41.4/617/2020/15319

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2021/1/7-11
Autor:

Wpływ przepisów specjalnych ustaw przeciwpandemicznych na przedawnienie zobowiązań podatkowych. Omówienie do postanowienia SKO z dnia 19 stycznia 2021 r., SKO.FP/41.4/617/2020/15319

Pandemia koronawirusa odcisnęła swój ślad na niemal każdym aspekcie funkcjonowania społeczeństwa. Nadzwyczajna sytuacja i związane z nią potrzeby pociągnęły za sobą interwencję prawodawcy. Redakcja wielu spośród często zmienianych przepisów ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.) jest źródłem praktycznych problemów. Jednym z nich był art. 15zzr wspomnianej ustawy obowiązujący epizodycznie od 31.03 do 16.05.2020 r., przy czym jego stosowanie rozciąga się na okres jeszcze sprzed wejścia w życie tego przepisu. W samym brzmieniu art. 15zzr ust. 1 zawarta była reguła intertemporalna.

Dla ustalenia zakresu oddziaływania art. 15zzr niezbędne okazało się zdefiniowanie pojęcia prawa administracyjnego w kontekście pytania o umiejscowienie w nim prawa podatkowego. Dla wykonania tego zadania właściwsza zdaje się nauka prawa, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX