Kornberger-Sokołowska Elżbieta, Wpłaty wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego, tzw. janosikowe - wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., K 14/11, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Wpłaty wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego, tzw. janosikowe - wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., K 14/11, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

Kluczową rolę w wyznaczeniu wzorców normatywnych dla systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego odgrywają regulacje polskiej Konstytucji z 1997 r. oraz Europejskiej karty samorządu lokalnego . Stanowią one podstawę kontroli ustaw regulujących źródła dochodów tych jednostek, w tym kontroli wykonywanej przez Trybunał Konstytucyjny. Standardy wynikające z obu tych aktów prawnych dotyczą m.in. konieczności wprowadzenia źródeł finansowania zewnętrznego. Artykuł 167 Konstytucji przewiduje jako obligatoryjne źródła dochodów samorządu subwencje z budżetu państwa. Z Europejskiej karty samorządu lokalnego wynika natomiast, że mechanizmy tego rodzaju powinny realizować funkcję korygowania skutków nierównego podziału potencjalnych źródeł dochodów oraz wydatków ponoszonych przez społeczności lokalne. Podstawowym celem tego mechanizmu jest ochrona jednostek słabszych ekonomicznie, zaś potrzeba jego wprowadzenia wywodzi się z art. 9 ust. 5EKSL, zgodnie z którym „ochrona społeczności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX