Partyk Aleksandra, Wadliwa publikacja uchwały skutkowała stwierdzeniem jej nieważności

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wadliwa publikacja uchwały skutkowała stwierdzeniem jej nieważności

Rada Gminy błędnie uznała, że wydana przez nią uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie stanowiła aktu prawa miejscowego. Prokurator słusznie uznał, że uchwała była nieważna, skoro nie opublikowano jej w dzienniku urzędowym województwa – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX