Raguszewska Magdalena, Uzgodnienie w zakresie dotyczącym ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy w kontekście uregulowanej w art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrony prawnej odnoszącej się do gruntów rozumianych w kategoriach gleboznawczych. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 czerwca 2022 r. (SKO 4201/20/22)

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2022/3/22-28
Autor:

Uzgodnienie w zakresie dotyczącym ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy w kontekście uregulowanej w art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrony prawnej odnoszącej się do gruntów rozumianych w kategoriach gleboznawczych. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 czerwca 2022 r. (SKO 4201/20/22)

Starosta odmówił uzgodnienia w zakresie dotyczącym ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, uznając, że w granicach działki zainwestowania występują użytki rolne oznaczone jako grunty orne klasy RIVb, łąki trwałe w klasach ŁIII i ŁIV oraz grunty rolne zabudowane Br-PsIV, o łącznej powierzchni 1,97 ha. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, stwierdził, że użyty w art. 61 ust. 1 pkt 4ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) termin „teren” oznacza obszar jednej lub kilku działek ewidencyjnych, a więc należy odnosić go do całej powierzchni działki, a nie jedynie tej jej części, na której planowana jest inwestycja. W kontekście powyższych ustaleń organ pierwszej instancji uznał, że skoro w granicach działki zainwestowania występują podlegające szczególnej ochronie grunty klasy ŁIII, to wymagają one zmiany przeznaczenia na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX