Węgrzyn Gabriel, Ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Omówienie do wyroku WSA z dnia 4 kwietnia 2019 r., II SA/Bk 38/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/2/89-91
Autor:

Ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Omówienie do wyroku WSA z dnia 4 kwietnia 2019 r., II SA/Bk 38/19

Jak wynika art. 146 ust. 2 zdanie drugie ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Na chwilę obecną nie budzi większych kontrowersji teza o obligatoryjnym charakterze takiej uchwały. Wszak powinnością rady gminy jest ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej, przy czym jej wysokość nie może przekraczać 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

W zamieszczonym niżej wyroku kontroli poddano uchwałę derogacyjną, której wyłącznym przedmiotem było uchylenie wcześniejszej uchwały ustalającej wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Czynności derogacyjnej nie towarzyszyło przy tym podjęcie innej uchwały ustalającej stawkę procentową.

Opisane okoliczności wskazują na interesujący...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX