Wiącek Marcin, Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 27 marca 2023 r. (sygn. akt I FPS 2/22) [dot. braku wpływu tzw. ustawy covidowej na wstrzymanie, rozpoczęcie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych]

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2023/4/117-124
Autor:

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 27 marca 2023 r. (sygn. akt I FPS 2/22) [dot. braku wpływu tzw. ustawy covidowej na wstrzymanie, rozpoczęcie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych]

Artykuł 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX