Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/3/95-101
Autor:

Skuteczność doręczenia organowi nadzoru uchwały w sprawie planu miejscowego. Omówienie do wyroku WSA z dnia 3 lipca 2019 r., IV SA/Po 294/19

Zasadniczo wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2019 r. poz. 506). O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały (art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Czynność przedłożenia organowi nadzoru uchwały rodzi zatem doniosłe konsekwencje prawne, uruchamia bowiem bieg ustawowego terminu, w którym organ nadzoru może skorzystać z kompetencji do stwierdzenia nieważności uchwały.

Przepisy nie wyjaśniają jednak, jak należy określić początek biegu terminu w przypadku, gdy przedłożona organowi nadzoru uchwała jest niekompletna. Dylematy tego rodzaju powstają zwłaszcza w przypadku uchwał w sprawie planu miejscowego. Rzetelna weryfikacja legalności takiej uchwały wymaga bowiem zapoznania się przez organ nadzoru nie tylko z treścią uchwały, lecz także z dokumentacją...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację