Nowicki Marek Antoni, Šilih przeciwko Słowenii - wyrok ETPC z dnia 28 czerwca 2007 r., skarga nr 71463/01, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 24

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2008
Autor:

Šilih przeciwko Słowenii - wyrok ETPC z dnia 28 czerwca 2007 r., skarga nr 71463/01, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 24

Zbyt długo trwające postępowanie w sprawie ustalenia przyczyn śmierci w szpitalu

Tezy orzeczenia

1. Z art. 2 konwencji wynika obowiązek państwa, aby stworzyć skuteczny niezależny system umożliwiający ustalenie przyczyny śmierci pacjenta pod opieką służby zdrowia - publicznej lub prywatnej - oraz pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

2. Obowiązek proceduralny na podstawie art. 2 konwencji nie może być spełniony, jeśli ochrona istnieje wyłącznie teoretycznie. Musi ona być skuteczna w praktyce, co oznacza wymóg szybkiego zbadania sprawy bez niepotrzebnej zwłoki.

3. Oprócz troski o poszanowanie praw zagwarantowanych w art. 2konwencji w każdej sprawie, za szybkim badaniem spraw dotyczących przypadków śmierci w szpitalu przemawiają również względy bardziej ogólne. Wiedza o faktach i możliwych błędach jest ważna, by instytucje wchodzące w grę i personel medyczny mogli naprawić ewentualne błędy i zapobiec ich powtórzeniu się. Szybkie badanie takich spraw ma znaczenie dla bezpieczeństwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX