Nowicki Marek Antoni, Serif przeciwko Grecji - wyrok ETPC z dnia 14 grudnia 1999 r., skarga nr 38178/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 925

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Serif przeciwko Grecji - wyrok ETPC z dnia 14 grudnia 1999 r., skarga nr 38178/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 925

Skazanie za uzurpację kapłana muzułmańskiego wybranego przez wiernych

Tezy orzeczenia

1. Nie da się uznać za zgodne z wymaganiami religijnego pluralizmu w demokratycznym społeczeństwie karania wyłącznie za pełnienie roli przywódcy religijnego grupy, która podporządkowała mu się z własnej woli.

2. W razie podziałów we wspólnocie religijnej lub innej możliwe są napięcia, jako jedna z nieuniknionych konsekwencji pluralizmu. Rola władz nie polega wtedy na usuwaniu ich przyczyn przez eliminowanie pluralizmu, mają one natomiast zapewnić, by rywalizujące ze sobą grupy wzajemnie się tolerowały.

3. Artykuł 9 nie wymaga od państw nadania skutków prawnych wyznaniowym ślubom lub decyzjom sądów wyznaniowych.

Serif przeciwko Grecji - orzeczenie z 14 grudnia 1999 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 38178/97

Stan faktyczny

Prawo greckie przewiduje, że muzułmańskich przywódców religijnych wybierają członkowie tej mniejszości mieszkający w Tracji. Tymczasem po śmierci muftiego Rodopów prezydent republiki - zgodnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX