Nowicki Marek Antoni, Šečić przeciwko Chorwacji - wyrok ETPC z dnia 31 maja 2007 r., skarga nr 40116/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 59

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2008
Autor:

Šečić przeciwko Chorwacji - wyrok ETPC z dnia 31 maja 2007 r., skarga nr 40116/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 59

Brak właściwego śledztwa w sprawie poważnego ataku na tle rasistowskim; dyskryminacja ze względu na romskie pochodzenie

Tezy orzeczenia

1. Prowadząc śledztwa w sprawach incydentów z użyciem przemocy władze mają obowiązek podejmować uzasadnione kroki umożliwiające wykrycie motywów rasistowskich oraz ustalenie, czy nienawiść lub uprzedzenia na tle etnicznym mogły odgrywać jakąś rolę.

2. Chociaż udowodnienie motywacji rasistowskiej jest często wyjątkowo trudne, obowiązek państw w tym zakresie jest obowiązkiem działania w granicach staranności i nie jest absolutny. Władze muszą robić to, co wydaje się uzasadnione w okolicznościach konkretnej sprawy. Dotyczy to również sytuacji, w których traktowanie sprzeczne z art. 3 konwencji nastąpiło ze strony osób prywatnych.

3. Traktowanie aktów przemocy i brutalności dyktowanych względami rasistowskimi w sposób podobny do innych spraw byłoby zamykaniem oczu na ich specjalną naturę i szczególnie destruktywny wpływ na podstawowe prawa.

Šečić przeciwko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX