Nowicki Marek Antoni, Schalk i Kopf przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 24 czerwca 2010 r., skarga nr 30141/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, LEX, 2011, s. 263

Omówienia
Opublikowano: LEX 2011
Autor:

Schalk i Kopf przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 24 czerwca 2010 r., skarga nr 30141/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, LEX, 2011, s. 263

Zarzut dyskryminacji pary tej samej płci z powodu odmowy prawa do małżeństwa

Tezy orzeczenia

1. Chociaż instytucja małżeństwa przeszła duże zmiany społeczne od czasu przyjęcia konwencji, nie ma zgody na poziomie europejskim co do małżeństwa osób tej samej płci.

2. Ze względu na treść art. 9 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej Trybunał uznał, że przestaje uważać, iż prawo do małżeństwa wpisane do art. 12 musi być w każdych okolicznościach ograniczone do małżeństwa dwóch osób odmiennej płci. Kwestia zgody na małżeństwo osób tej samej płci pozostaje przedmiotem regulacji prawa krajowego poszczególnych państw konwencji.

3. Małżeństwo ma głęboko zakorzenione społeczne i kulturowe odniesienia, które mogą się znacznie różnić w zależności od społeczeństwa. Trybunał nie może więc pospiesznie zastępować własną oceny władz krajowych, które są najlepiej przygotowane do badania potrzeb społeczeństwa i do reakcji na nie.

4. Z art. 12konwencji nie wynika obowiązek umożliwienia przez rząd zawarcia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX