Dudzik Sławomir, Rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 24.07.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i inni przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH

Omówienia
Opublikowano: EPS 2016/2/46-52
Autor:

Rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 24.07.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i inni przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH

Wyrok TS w sprawie C-280/00, Altmark precyzuje traktatowe pojęcie pomocy państwa, wskazując, że z pomocą taką mamy do czynienia tylko w przypadku kumulatywnego spełniania wszystkich czterech przesłanek wskazanych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej . Jeszcze bardziej istotne jest jednak to, że wyznacza on również granice zastosowania unijnego prawa pomocy państwa w sektorze usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Z jednej strony, określa zatem przesłanki, których zaistnienie wyłącza wypłacane w związku z tymi usługami rekompensaty spod działania art. 107 i art. 108 TFUE, z drugiej zaś strony przesądza, że rekompensaty, które nie spełniają choćby jednego z ustanowionych tam kryteriów wyłączenia podlegają – co do zasady – wymogom właściwym dla pomocy państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX