Zasada Jarosław, Pracodawca nie zawsze odpowiada za niedostatki bhp

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Pracodawca nie zawsze odpowiada za niedostatki bhp

Pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, z samej istoty sprawowanej funkcji zobowiązany jest do stałego czuwania nad tym, aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z przepisami lub zasadami bhp – stwierdził Sąd Okręgowy w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2013 r., II Ka 337/13, LEX nr 1717927.

Rozstrzygnięcie to zapadło w toku postępowania karnego, w którym pracodawcę oskarżono o to, że zlecił pracownikowi wykonanie pracy szczególnie niebezpiecznej (prace malarskie na drabinie), nie zapewniając bezpośredniego nadzoru oraz właściwego szkolenia okresowego i stanowiskowego. Nie zweryfikował ponadto stanu zdrowia psychofizycznego podwładnego ani nie dokonał oceny ryzyka zawodowego. Pracownik, podczas wykonywania zleconych mu prac, upadł na posadzkę, doznając poważnych obrażeń ciała – m.in. rozległego złamania kości sklepienia i podstawy czaszki oraz pourazowego ogniska krwotocznego mózgu, które to obrażenia spowodowały jego zgon w dniu 10 kwietnia 2010 r. Uznawszy, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX