Kaczorowska Iwona, Podmiot uprawniony do otrzymania zaświadczenia podatkowego. Wyrok NSA z 25.08.2022 r., III FSK 1262/21

Omówienia
Opublikowano: PP 2022/11/53-54
Autor:

Podmiot uprawniony do otrzymania zaświadczenia podatkowego. Wyrok NSA z 25.08.2022 r., III FSK 1262/21

Przepis art. 19 ust. 6 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej u.p.s.d. – przewiduje obowiązek notariusza, zgodnie z którym może on sporządzić akt notarialny zbycia praw do spadku albo zbycia lub obciążenia rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 u.p.s.d., tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Obowiązku tego nie można jednak identyfikować z faktem, że notariusz jest uprawniony do wystąpienia o wydanie tego zaświadczenia w trybie art. 306a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – we własnym imieniu i na własną rzecz jako adresat art. 19 ust. 6 u.p.s.d. w sytuacji, gdy ma on tylko sporządzić akt notarialny dokumentujący wspomniane zbycie udziałów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX