Węgrzyn Gabriel, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - układ komunikacyjny. Omówienie do wyroku WSA z dnia 21 listopada 2019 r., II SA/Wr 796/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/42-47
Autor:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - układ komunikacyjny. Omówienie do wyroku WSA z dnia 21 listopada 2019 r., II SA/Wr 796/19

Rada gminy upoważniona jest do określenia w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. zasad budowy systemu komunikacji (art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2020 r. poz. 293).

W kwestionowanym przez organ nadzoru planie miejscowym rada gminy zadecydowała, że w przypadku nowo wydzielanych dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych dłuższych niż 150 m należy wykonać co najmniej dwa włączenia do dróg publicznych (zakaz realizacji ślepych ulic dłuższych niż 150 m).

Zamieszczony poniżej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21.11.2019 r. (II SA/Wr 796/19) zawiera ocenę dopuszczalności wprowadzenia tego rodzaju parametru, biorąc w szczególności pod uwagę podnoszony w skardze zarzut nieuzasadnionego ograniczenia prawa własności oraz naruszenia przepisów techniczno-budowlanych dotyczących realizacji dojść i dojazdów do działek budowalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX