Oprogramowanie komputerowe a ryczałtowe opodatkowanie przychodów nierezydentów - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Oprogramowanie komputerowe a ryczałtowe opodatkowanie przychodów nierezydentów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Oprogramowanie komputerowe a ryczałtowe opodatkowanie przychodów nierezydentów

Polski podatnik, wypłacając podmiotowi zagranicznemu należność z tytułu praw autorskich, powinien pobrać zryczałtowany 20% podatek dochodowy (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej u.p.d.o.p. i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f.). Powyższą regulację stosuje się jednak z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów w sprawie podwójnego opodatkowania (art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p. i art. 29 ust. 2 u.p.do.f.), a zgodnie z tymi umowami, zyski przedsiębiorstw opodatkowane są tylko w państwie ich rezydencji, a więc w omawianej sytuacji nie w Polsce, chyba że są to należności licencyjne, bo w odniesieniu do nich możliwe jest też opodatkowanie w państwie źródła, czyli w Polsce. W zdecydowanej większości tych umów postanawia się, że określenie "należności licencyjne" oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego. W takim stanie rzeczy należy postawić pytanie, czy oprogramowanie komputerowe jest dziełem literackim, artystycznym albo naukowym? Jeśli tak, to należność za udostępnienie oprogramowania podlega opodatkowaniu w Polsce, a jeśli nie, to nie podlega, a więc firma polska nie musi pobierać podatku jako płatnik.

Pod każdym przytoczonym niżej orzeczeniem podany jest przepis rozważanej w nim umowy międzynarodowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX