Nawrot Rafał Aleksander, Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego ryczałtem – linia interpretacyjna

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego ryczałtem – linia interpretacyjna

1.Najem prywatny – definicja oraz zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jednym z przedmiotów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest tzw. najem prywatny. Żaden przepis ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d. nie zawiera jednak definicji legalnej „najmu prywatnego”. W świetle art. 6 ust. 1 i ust. 1a u.z.p.d. za najem prywatny należy uznać każdy najem, który nie jest dokonywany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1u.z.p.d., złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX