Krawczyk Ryszard P., Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkaso. Omówienie do uchwały KRIO w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2018 r., 15/850/2018

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/1/91-96
Autor:

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkaso. Omówienie do uchwały KRIO w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2018 r., 15/850/2018

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87) dała możliwość ustalenia (od 1.02.2015 r.) ryczałtowej stawki opłaty od nieruchomości, na których są domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Roczny charakter ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oznacza, że stawka ta określona uchwałą, która weszła w życie w trakcie roku, nie może mieć zastosowania do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym roku. Przyjęcie odmiennego stanowiska powodowałoby bowiem negatywne skutki dla właścicieli domku letniskowego w postaci obciążenia w 2018 r. zarówno opłatą roczną, naliczoną według ustalonej stawki ryczałtowej oraz opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach w okresie do dnia wejścia w życie badanej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX