Raguszewska Magdalena, Opłata adiacencka - śmierć jednego z adresatów decyzji ustalającej opłatę przed jej wydaniem; charakter prawny obowiązku pieniężnego w postaci opłaty adiacenckiej w kontekście dziedziczenia. Omówienie do decyzji SKO z dnia 17 września 2019 r., SKO 4115/18/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/4/23-29
Autor:

Opłata adiacencka - śmierć jednego z adresatów decyzji ustalającej opłatę przed jej wydaniem; charakter prawny obowiązku pieniężnego w postaci opłaty adiacenckiej w kontekście dziedziczenia. Omówienie do decyzji SKO z dnia 17 września 2019 r., SKO 4115/18/19

W prezentowanym orzeczeniu z 17.09.2019 r., SKO 4115/18/19, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu rozpatrywało odwołanie od decyzji nakładającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanego jej geodezyjnym podziałem (art. 98a ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Jak okazało się w postępowaniu odwoławczym, jeden z dwóch adresatów tego obowiązku zmarł przed wydaniem decyzji ustalającej opłatę przez organ I instancji.

W pierwszej kolejności Kolegium musiało więc ustalić, czy tego rodzaju obowiązek pieniężny przeszedł na następców prawnych zmarłej strony. W tej kwestii stwierdziło, że opłata adiacencka jest obowiązkiem o charakterze publicznoprawnym, regulowanym przepisami z zakresu prawa administracyjnego. Skoro zaś nie jest to obowiązek o charakterze cywilnoprawnym, to nie przechodzi na spadkobierców w drodze dziedziczenia.

Następnie Kolegium dokonało analizy, czy obowiązek pieniężny w postaci opłaty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX