Opinia biegłego na zlecenie strony jako dowód w postępowaniu karnym - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Opinia biegłego na zlecenie strony jako dowód w postępowaniu karnym

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

Opinia biegłego na zlecenie strony jako dowód w postępowaniu karnym

Przepisy kodeksu postępowania karnego do lipca 2015 r. nie zawierały jednoznacznego rozstrzygnięcia w kwestii dopuszczalności przeprowadzania jako dowodu opinii sporządzonej na zlecenie jednej ze stron. W każdym zaś razie kodeks nie formułował wprost takiego zakazu. Niemniej jednak w orzecznictwie rozpowszechniony był pogląd o niedopuszczalności czynienia ustaleń dowodowych na takiej podstawie, wywodzony przede wszystkim z treści art. 393 § 3 k.p.k. Dowód z tzw. opinii prywatnej stanowił jedynie informację dla organu procesowego o możliwości zaistnienia danego ustalenia, z niej wynikającego. Ustalenie to, w rozumieniu art. 2 § 2 k.p.k., mogło jednak nastąpić jedynie na podstawie opinii sporządzonej przez biegłego z danej dziedziny wiedzy, powołanego przez organ procesowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX