Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2019/4/124-131
Autorzy:

Omówienie do wyroku WSA z dnia 14 października 2018 r., III SA/Wr 233/18

Teza: Wymóg uzyskania opinii IPN, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2016 r. poz. 744), należy rozumieć w ten sposób, że wojewoda nie może wydać zarządzenia zastępczego zmieniającego nazwę ulicy bez tej opinii, nie zaś tak, że opinia ta bezwzględnie wiąże organ nadzoru, zastępując jego zarządzenie zastępcze.

Rozstrzygnięcie:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (...) po rozpoznaniu (...) sprawy ze skargi Gminy W. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. z (...) lutego 2018 r. (...) w przedmiocie nadania nazwy ulicy (...) uchyla zaskarżone zarządzenie zastępcze (...).

Z uzasadnienia:

Zarządzeniem zastępczym (...) Wojewoda D. nadał nazwę Ułańska ulicy II Armii Wojska Polskiego położonej w R. w gminie W. (...)

Jako podstawę prawną zarządzenia wskazano...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację