Omówienie do wyroku WSA z dnia 13 listopada 2013 r., I SA/Bk 323/13 - OpenLEX

Gruszczyński Bogusław, Wiącek Marcin, Omówienie do wyroku WSA z dnia 13 listopada 2013 r., I SA/Bk 323/13

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2016/3/134-135
Autorzy:

Omówienie do wyroku WSA z dnia 13 listopada 2013 r., I SA/Bk 323/13

Teza: Wyznaczenie administracyjnego organu egzekucyjnego do łącznego prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 773 § 1 k.p.c.) nie może spowodować utraty przez wierzyciela zwolnienia od kosztów egzekucyjnych, przysługującego mu na podstawie art. 771 k.p.c.

Rozstrzygnięcie:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (...) po rozpoznaniu (...) sprawy ze skargi M.B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej (...) z (...) kwietnia 2013 r. (...) w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego (...) z (...) grudnia 2012 r. (...),

2. stwierdza, że uchylone postanowienia nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Z uzasadnienia:

Przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej (...) utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego (...) w sprawie obciążenia (...) M.B....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX