Omówienie do wyroku TK z dnia 1 czerwca 2017 r., U 3/17 - OpenLEX

Stec Mirosław, Omówienie do wyroku TK z dnia 1 czerwca 2017 r., U 3/17

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2017/4/7-17
Autor:

Omówienie do wyroku TK z dnia 1 czerwca 2017 r., U 3/17

W prezentowanym wyroku z 1.06.2017 r. (U 3/17) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Rada Ministrów, uchylając rozporządzenie o utworzeniu gmin Szczawa i Grabówka, nie dochowała trybu wydania rozporządzenia, gdyż nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, których rozporządzenie to dotyczyło. Tym samym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka jest niezgodne z art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz art. 4a ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) – dalej u.s.g.

Wnioskodawca – grupa posłów – podniósł, że do kompetencji Rady Ministrów należy tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie gmin oraz ustalanie ich granic. Wydanie rozporządzenia w tym przedmiocie wymaga m.in. zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX