Wiącek Marcin, Omówienie do wyroku NSA z dnia 11 października 2018 r., I FSK 1865/16

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2021/1-2/435-445
Autor:

Omówienie do wyroku NSA z dnia 11 października 2018 r., I FSK 1865/16

Rozstrzygnięcie:

Naczelny Sąd Administracyjny (...) po rozpoznaniu (...) skargi kasacyjnej S.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 342/16 w sprawie ze skargi S.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r.

– (...) oddala skargę kasacyjną (...).

Z uzasadnienia:

(...) Sąd I instancji za prawidłowe uznał stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej (...), utrzymujące w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (...), którą określono skarżącemu (...) nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za czerwiec 2014 r. (...). Powyższe było efektem stwierdzenia przez organy, że skarżącemu nie przysługiwało prawo do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT wystawionej (...) na jego rzecz przez firmę I. sp. z o.o. (...) z tytułu zakupu telefonów „I.” (...), które następnie zostały zadeklarowane przez skarżącego jako wywiezione w ramach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX