Szymecka-Wesołowska Agnieszka, Obowiązek znakowania kraju pochodzenia mleka a prawo UE. Omówienie wyroku TS z dnia 1 października 2020 r., C-485/18 (Groupe Lactalis)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Obowiązek znakowania kraju pochodzenia mleka a prawo UE. Omówienie wyroku TS z dnia 1 października 2020 r., C-485/18 (Groupe Lactalis)

Swoboda regulacyjna państw członkowskich UE w zakresie nakładania na przedsiębiorstwa spożywcze obowiązku podawania w oznakowaniu pochodzenia wybranych kategorii żywności lub ich składników, a dokładnie mleka i mleka wykorzystywanego jako składnik w produktach mlecznych, była przedmiotem ubiegłotygodniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Trybunał potwierdził w nim kompetencję państw do wprowadzania przepisów krajowych w tym zakresie, ale jednocześnie doprecyzował ramy marginesu decyzyjnego prawodawców krajowych dokunując interpretacji przesłanek określonych w art. 39 rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX