Partyk Aleksandra, Nauczyciel nie ma roszczenia o ustalenie wymiaru zatrudnienia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Nauczyciel nie ma roszczenia o ustalenie wymiaru zatrudnienia

Jeśli obniżenie wymiaru pracy i wynagrodzenia nastąpiło w sposób sprzeczny z przepisami - w drodze porozumienia stron stosunku pracy lub w drodze jednostronnej decyzji dyrektora szkoły, podjętej poza jego kompetencjami, to jest nieważne. Wówczas nauczyciel mianowany ma roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia i o dopuszczenie do pracy w pełnym wymiarze - orzekł SN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX