Nowicki Marek Antoni, Moreira Ferreira przeciwko Portugalii (nr 2) - wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2017 r., Wielka Izba, skarga nr 19867/12, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2016, LEX/el., 2017

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Moreira Ferreira przeciwko Portugalii (nr 2) - wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2017 r., Wielka Izba, skarga nr 19867/12, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2016, LEX/el., 2017

Odrzucenie przez Sąd Najwyższy wniosku skarżącej o rewizję wyroku sądu karnego w następstwie wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka

Tezy orzeczenia

1. Stwierdzenie przez Trybunał naruszenia art. 6 Konwencji nie wymaga automatycznie wznowienia krajowego postępowania karnego. Jest to jednak co do zasady odpowiedni, a często najlepszy sposób zakończenia naruszenia i naprawy jego skutków.

2. Prawa osób oskarżonych w sprawie karnej wymagają większej ochrony niż stron w postępowaniu cywilnym. W rezultacie zasady i standardy obowiązujące w postępowaniu karnym muszą być zdefiniowane wyjątkowo jasno i precyzyjnie.

Moreira Ferreira przeciwko Portugalii (nr 2) (wyrok – 11 lipca 2017 r., Wielka Izba, skarga nr 19867/12)

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła wyroku Sądu Najwyższego z 21 marca 2012 r., który oddalił wniosek o rewizję wyroku karnego złożony przez Francelinę Moreira Ferreira w następstwie wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który 5 lipca 2011 r. orzekł, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1Konwencji (sprawa Moreira Ferreira v. Portugalia, skarga nr 19808/08). Sąd Najwyższy uznał, że wyrok Trybunału nie był nie do pogodzenia ze skazaniem skarżącej i nie rodził w tym zakresie poważnych wątpliwości, jak tego wymagał art. 449 ust. 1 lit....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX