Nowicki Marek Antoni, Mazurek przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 1 lutego 2000 r., skarga nr 34406/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 777

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Mazurek przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 1 lutego 2000 r., skarga nr 34406/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 777

Dyskryminacja przy dziedziczeniu przez dziecko pochodzące z cudzołożnego związku

Tezy orzeczenia

Tylko bardzo poważne względy mogą prowadzić do uznania za zgodną z konwencją różnicy, której podstawą jest pochodzenie ze związku pozamałżeńskiego.

Mazurek przeciwko Francji - orzeczenie z 1 lutego 2000 r., Izba (Sekcja III), skarga nr 34406/97

Stan faktyczny

Claude Mazurek z miejscowości La Grande-Motte jest dzieckiem pochodzącym z cudzołożnego związku swojej matki, która zmarła w 1990 r., zakażona wirusem HIV podczas transfuzji krwi. Był on uprawniony do części pozostawionego przez nią majątku, jej wielkość była jednak sporna między nim a dzieckiem pochodzącym ze związku zalegalizowanego. Sądy cywilne orzekły na podstawie art. 760 francuskiego kodeksu cywilnego podział majątku w ten sposób, że część Mazurka miała stanowić jedną czwartą tego majątku, zamiast połowy, do której byłby uprawniony, gdyby nie pochodzenie z cudzołożnego związku.

Omówienie orzeczenia

W skardze do Europejskiej Komisji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX