Nowicki Marek Antoni, Malhous przeciwko Republice Czeskiej - wyrok ETPC z dnia 12 lipca 2001 r., skarga nr 33071/96, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 570

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Malhous przeciwko Republice Czeskiej - wyrok ETPC z dnia 12 lipca 2001 r., skarga nr 33071/96, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 570

Brak publicznej rozprawy w sprawie o zwrot mienia

Tezy orzeczenia

Poprzez spowodowanie, że wymiar sprawiedliwości jest przejrzysty, publiczny charakter rozpraw przyczynia się do osiągnięcia celu art. 6 ust. 1, a więc rzetelnego procesu sądowego, którego gwarancje są jedną z podstawowych zasad każdego demokratycznego społeczeństwa.

Malhous przeciwko Republice Czeskiej - orzeczenie z 12 lipca 2001 r., Wielka Izba, skarga nr 33071/96

Stan faktyczny

Jan Malhous mieszkał w Pradze. W czerwcu 1949 r. na podstawie przepisów ustawy o nowej reformie rolnej wywłaszczono jego ojca odbierając nieruchomości rolne, za które nigdy nie otrzymał odszkodowania. Niektóre z tych działek przyznano później na własność różnym osobom. W 1991 r. weszła w życie ustawa o własności gruntów, która stanowiła, że przepisy z 1949 r. przestają mieć zastosowanie. Na jej podstawie można było domagać się, pod pewnymi warunkami, zwrotu skonfiskowanej własności pozostającej w rękach państwa lub osób prawnych. W przypadku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX