Knade-Plaskacz Agnieszka, Legitymacja procesowa organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących ochrony środowiska - art. 9 ust. 2 konwencji z Aarhus - wprowadzenie i wyrok TS w sprawie C-115/09, Bund für Unwelt und Naturschutz Deutschland

Omówienia
Opublikowano: EPS 2015/5/42-50
Autor:

Legitymacja procesowa organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących ochrony środowiska - art. 9 ust. 2 konwencji z Aarhus - wprowadzenie i wyrok TS w sprawie C-115/09, Bund für Unwelt und Naturschutz Deutschland

W przedstawionym wyroku TS odniósł się do zagadnienia legitymacji procesowej organizacji pozarządowych w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących ochrony środowiska. Zakres kompetencji organizacji pozarządowych do wnoszenia odwołania od decyzji podjętych w sprawach dotyczących środowiska naturalnego został określony w art. 9 ust. 2 konwencji z Aarhus oraz w art. 10a dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne . W ocenie TS, z art. 10a dyrektywy 85/337/EWG wynika, że organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska ma legitymację procesową w sporach dotyczących określonych kategorii postępowań, mimo że krajowe prawo procesowe takiej legitymacji nie przewiduje. Rozważane przez TS zagadnienia mają zatem istotne znaczenie z perspektywy obowiązku urzeczywistnienia zasady skuteczności przy kształtowaniu krajowego postępowania administracyjnego i sądowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX