Nowicki Marek Antoni, Kudeshkina przeciwko Rosji - wyrok ETPC z dnia 26 lutego 2009 r., skarga nr 29492/05, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 270

Omówienia
Opublikowano: LEX 2010
Autor:

Kudeshkina przeciwko Rosji - wyrok ETPC z dnia 26 lutego 2009 r., skarga nr 29492/05, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 270

Pozbawienie funkcji sędziego z powodu publicznego oskarżenia wysokich urzędników sądowych o wywieranie presji w związku z delikatną politycznie sprawą karną

Tezy orzeczenia

1. Artykuł 10 ma zastosowanie również w miejscu pracy, a funkcjonariusze publiczni - tacy jak skarżąca - korzystają z prawa do wolności wypowiedzi. Pracownicy mają w stosunku do pracodawcy obowiązek lojalności, powściągliwości i dyskrecji. Dotyczy to w szczególności funkcjonariuszy publicznych, bo natura służby cywilnej wymaga, aby byli związani tym obowiązkiem. Ujawnienie przez urzędników informacji uzyskanych w trakcie swojej pracy, nawet dotyczących spraw interesu publicznego, należy więc badać, mając na uwadze ten obowiązek.

2. Urzędnicy wymiaru sprawiedliwości mają obowiązek powściągliwości przy korzystaniu z wolności wypowiedzi we wszystkich sprawach, w których autorytet i bezstronność sądownictwa mogą być kwestionowane.

3. Obowiązek lojalności i dyskrecji urzędników, zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości, wymaga, aby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX