Knade-Plaskacz Agnieszka, Kryteria oceny negatywnych skutków planu lub przedsięwzięcia dla integralności siedlisk przyrodniczych i specjalnych obszarów ochrony w rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej - wprowadzenie i wyrok TS (trzecia izba) z 11.04.2013 r. w sprawie C-258/11 Peter Sweetman i inni przeciwko An Bord Pleanála

Omówienia
Opublikowano: EPS 2016/1/37-43
Autor:

Kryteria oceny negatywnych skutków planu lub przedsięwzięcia dla integralności siedlisk przyrodniczych i specjalnych obszarów ochrony w rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej - wprowadzenie i wyrok TS (trzecia izba) z 11.04.2013 r. w sprawie C-258/11 Peter Sweetman i inni przeciwko An Bord Pleanála

Wyrok w sprawie C-258/11, Sweetman stanowi podsumowanie orzecznictwa TS dotyczącego wykładni art. 6 dyrektywy siedliskowej , nakładającego na państwa członkowskie UE wiele zobowiązań i określających szczegółowe procedury zmierzające do zagwarantowania, zachowania lub w stosownym wypadku odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz specjalnych obszarów ochrony. Kluczową kwestią w omawianym wyroku było wskazanie kryteriów oceny negatywnych skutków planu lub przedsięwzięcia dla integralności siedlisk przyrodniczych i specjalnych obszarów ochrony, albowiem dyrektywa siedliskowa nie ustanawia metod dokonywania takiej oceny. Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował również zakres stosowania zasady ostrożności podczas dokonywania oceny oddziaływania planów i projektów na tereny należące do programu „Natura 2000”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX