Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/3/89-94
Autor:

Kompetencje rady gminy do wyrażania zgody na wynajem nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat. Omówienie do wyroku WSA z dnia 23 maja 2019 r., III SA/Gd 234/19

Rada gminy posiada kompetencję do podjęcia uchwały dotyczącej zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm., dalej u.s.g.).

Nie budzi zatem wątpliwości, że do czasu uchwalenia zasad wójt może dokonywać czynności określonych w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. au.s.g. wyłącznie za zgodą rady gminy. Niejasne jest natomiast, czy takie współdziałanie wymagane jest również w przypadku, gdy zasady wprawdzie zostały uchwalone, jednak nie regulują one kompleksowo wszystkich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację