Nowicki Marek Antoni, Kemal Demir i Vicdan Baykara przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 12 listopada 2008 r., skarga nr 34503/97, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Oficyna, 2009, s. 244

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2009
Autor:

Kemal Demir i Vicdan Baykara przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 12 listopada 2008 r., skarga nr 34503/97, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Oficyna, 2009, s. 244

Odmowa przyznania osobowości prawnej związkowi zawodowemu i unieważnienie z mocą wsteczną zawartego przezeń układu zbiorowego

Tezy orzeczenia

1. W sytuacji gdy konwencja jest przede wszystkim systemem ochrony praw człowieka, Trybunał musi interpretować i stosować ją w sposób prowadzący do zapewnienia, że jej prawa będą praktyczne i skuteczne, a nie teoretyczne i iluzoryczne. Konwencję należy również odczytywać jako całość i interpretować w taki sposób, aby osiągnąć wewnętrzną spójność i harmonię między jej rozmaitymi postanowieniami.

2. Ograniczenia nałożone na trzy grupy wymienione w art. 11(siły zbrojne, policja i administracja państwowa) muszą być więc interpretowane ściśle i w rezultacie ograniczone do "korzystania" z praw wchodzących w grę. Nie mogą one dotykać samej istoty prawa do organizowania się.

3. Urzędnicy samorządowi niebiorący udziału w administracji państwa jako takiej, nie mogą być co do zasady traktowani jako "członkowie administracji państwa" i w rezultacie poddani na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX