Jeszcze o sprzedaży nieruchomości – czyli skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych przesunięć majątkowych dokonywanych... - OpenLEX

Kolanowski Tomasz, Jeszcze o sprzedaży nieruchomości – czyli skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych przesunięć majątkowych dokonywanych pomiędzy małżonkami. Omówienie do wyroku NSA z dnia 12 lutego 2020 r., II FSK 933/18

Omówienia
Opublikowano: Glosa 2021/2/110-117
Autor:

Jeszcze o sprzedaży nieruchomości – czyli skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych przesunięć majątkowych dokonywanych pomiędzy małżonkami. Omówienie do wyroku NSA z dnia 12 lutego 2020 r., II FSK 933/18

Kwestię sporną w sprawie stanowiło ustalenie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. momentu nabycia przez skarżącą nieruchomości, które zostały darowane jej przez męża, przy czym weszły one zgodnie z wolą darczyńcy do majątku wspólnego małżonków (darczyńcy i skarżącej). Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nie powinien swoim zakresem obejmować takich zdarzeń jak darowizny dokonywane pomiędzy małżonkami czy rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej, które w istocie nie stanowią obrotu nieruchomościami lub innymi przedmiotami majątkowymi, a mają tylko charakter organizacyjny, kształtujący i porządkujący małżeński ustrój majątkowy, podobnie jak ograniczenie wspólności ustawowej. W ocenie Sądu konsekwencje podatkowe darowizny z majątku odrębnego do majątku wspólnego powinny być identyczne, jak w przypadku umownego rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej w trybie art. 48 k.r.o. Oznacza to także, że w przypadku zbycia takiej nieruchomości przez małżonków przed upływem 5 lat z jednej strony znajdzie do nich zastosowanie art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. (dotyczący kosztów uzyskania przychodu), z drugiej zaś przychód każdego z małżonków powinien zostać ustalony w oparciu o art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. W uzasadnieniu Sąd dokonał podsumowania poglądów orzecznictwa w kwestii interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ostatecznie doszedł do przekonania, że w prawie podatkowym odejście od językowego brzmienia przepisu możliwe jest tylko wówczas, gdy jest ono niejednoznaczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX