Zasada Jarosław, Ewentualność oblania środkami żrącymi uzasadnia instalację pryszniców bezpieczeństwa

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Ewentualność oblania środkami żrącymi uzasadnia instalację pryszniców bezpieczeństwa

Do nałożenia obowiązku zainstalowania pryszniców bezpieczeństwa wystarczające jest stwierdzenie, że podczas procesów pracy w restauracjach występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r., II OSK 835/14, LEX nr 1989247.

Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie ze skargi kasacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W stanie faktycznym sprawy Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Sanitarnego po kontroli przeprowadzonej w restauracji nakazał zapewnienie pracownikom narażonym na oblanie substancjami i produktami żrącymi natrysku ratunkowego (prysznica bezpieczeństwa) do obmywania ciała oraz natrysku do przemywania oczu. W odwołaniu od decyzji wskazano, że pracownicy restauracji mają kontakt z preparatami chemicznymi tylko w trakcie prac porządkowych, w związku z czym nakaz zainstalowania prysznica bezpieczeństwa i myjki do oczu był niezasadny i zbyt daleko idący w stosunku do zagrożeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX