Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/1/89-90
Autor:

Emisja obligacji. Omówienie do uchwały KRIO w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r., 18/2019

Poniżej prezentujemy uchwałę nr 18/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 5.06.2019 r. dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/58/2019 Rady Gminy P. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zgodnie z art. 32ustawy z 15.01.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 poz. 483), jeżeli emitentem obligacji jest jednostka samorządu terytorialnego, obowiązkowe jest określenie celu emisji. Jeżeli cel emisji został określony, emitent nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inny cel. Celem emisji była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji na kwotę 16.527.000 zł. W rzeczywistości więc kwota 2.000.000 zł pochodząca z emisji obligacji (seria A19 i B19) przeznaczona zostanie na wykup w 2019 r. obligacji Nie ma to żadnego związku z spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, ponieważ spłaty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?