Borkowski Grzegorz, Dzierżawa praw majątkowych źródłem przychodu.Omówienie do wyrok NSA z dnia 8 listopada 2019 r., II FSK 3715/17

Omówienia
Opublikowano: Glosa 2020/2/94-102
Autor:

Dzierżawa praw majątkowych źródłem przychodu.Omówienie do wyrok NSA z dnia 8 listopada 2019 r., II FSK 3715/17

Zaliczenie przychodu podatnika do właściwego „źródła” (art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ) nie jest takie proste, jakby to wynikało tylko z językowej wykładni przepisu. Na tle rozważanego przez skład orzekający zagadnienia doszło do zasadniczej rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Na najwyższe uznanie zasługuje nakład pracy autora uzasadnienia wyroku, poświęconego w szczególności cywilnoprawnym aspektom sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX